Vitajte na stránke Jozef Greňo – riadenie hodnoty podniku

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránke, prostredníctvom ktorej Vám chceme predstaviť rozsah nami ponúkaných  služieb. Nami vykonávané podnikateľské činnosti sú zamerané na poskytovanie podnikateľského, obchodného poradenstva a na činnosti ekonomických a organizačných poradcov. Jednotlivé služby možno rozdeliť na tieto základné okruhy podľa vykonávaných odborných činností:

Riadenie hodnoty podniku. Cieľom procesov riadenia hodnoty podniku je identifikácia kľúčových hodnototvorných faktorov, stanovenie hodnoty podniku, stanovenie hodnoty zložiek majetku podniku (napríklad ochranné známky, patenty, licencie, know-how, goodwill, nehnuteľnosti, stroje, prístroje a zariadenia, finančné investície, zásoby, pohľadávky,...). Výstupmi sú projekty optimalizácie hodnoty podniku, znalecké posudky, expertízne posudky.

Reštrukturalizácia. Projekty reštrukturalizácie sú zamerané na identifikovanie príležitostí a hrozieb podniku, vypracovanie reštrukturalizačných rámcov, identifikovanie a optimalizovanie majetkovej štruktúry,  zdrojov krytia, odstránenie nepotrebného a nepoužiteľného majetku, realizáciu nepeňažných vkladov, sanáciu a likvidáciu podniku alebo jeho častí.

Due diligence. Cieľom procesov due diligence je identifikácia príležitostí a hrozieb v procese akvizície a fúzie predovšetkým pre potreby investora. Výsledkom je stanovenie hodnoty spoločnosti s cieľom eliminovať budúce možné dopady pre investora v dôsledku realizácie akvizície alebo fúzie.

Vzdelávanie. Činnosť v oblasti vzdelávania pozostáva z komerčných oblastí, ktorých účelom je prezentácia teoretických poznatkov a praktických skúseností prostredníctvom dlhodobých alebo krátkodobých kurzov a školení subjektom podnikateľskej sféry predovšetkým v oblasti riadenia hodnoty podniku, stanovenia hodnoty podniku a investičnej politiky podniku. Osobitným predmetom vzdelávacej činnosti je pôsobenie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte podnikového manažmentu, katedre podnikovohospodárskej, kde vyučujem predmet Riadenie hodnoty podniku.

Controlling. Činnosť v oblasti controllingu je zameraná na rozhodujúce oblasti podnikateľskej činnosti podniku, ktorých výsledkom je identifikácia jednotlivých nákladových miest, vyhodnotenie optimálneho vynakladania nákladov, spracovanie kalkulácií, investičný controlling a controlling hospodárskeho výsledku.

    Procesy riadenia hodnoty podniku, reštrukturalizácie, due diligence, controllingu a vzdelávacie činnosti sú podrobne charakterizované na jednotlivých stránkach.

    Verím, že nami ponúkané služby Vám umožnia dlhodobo optimalizovať hodnotu Vášho podnikateľského subjektu.

 

                                                                                    Jozef Greňo